Program cu publicul: L-V 8-16

Legislatie

ORDIN Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017
privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 12 decembrie 2017

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,
cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către asociaţii, fundaţii, federaţii
sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizaţii
sindicale, culte religioase, precum şi de către alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte
normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia,
potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.
(3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă, în principal, la activităţile fără scop
patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, desfăşurate de către persoanele juridice fără
scop patrimonial şi, în subsidiar, la activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către aceste
persoane juridice. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele
juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 2
(1) Se aprobă Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă
simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către unităţile de cult, asociaţiile
de proprietari şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de
înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă
simplă.
(3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu
întocmesc situaţii financiare anuale.
ART. 3
(1) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice fără scop
patrimonial cu sediul în România, prevăzute la art. 1 alin. (2), organizează şi conduc evidenţă
contabilă proprie, potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel încât aceasta
să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice
cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
(2) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin
persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, se include în situaţiile financiare
anuale ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, cu respectarea
prevederilor prezentelor reglementări.
ART. 4
(1) În aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), entităţile trebuie să
dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care
au obligaţia gestionării entităţii respective.
(2) În cazul entităţilor care, potrivit legii sau actului de înfiinţare, nu au administratori, referirile
la "administratori" se vor citi ca referiri la persoanele care au obligaţia gestionării entităţii
respective.
ART. 5
În cazul în care aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1) impune
modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecţii ale operaţiunilor contabile
generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a acestor reglementări.
ART. 6
Pe durata deţinerii statutului de utilitate publică, situaţiile financiare anuale ale persoanelor
juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care
se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condiţiile legii.
ART. 7
Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Reglementărilor contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial sunt cele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 8
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
ART. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice
fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10
decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare
prezentului ordin.
ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.